WITAMY  :)

OTWARCIE  NOWEGO
PRZEDSZKOLA

HARMONOGRAM DNIA

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

KRONIKA

KADRA

ZAPISY


KONTAKT
OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
                                                                  W SUŁOSZOWEJ                                                         
12.09.2010r.

„MAMY SKARB NA KTÓRY CZEKALIŚMY OD ZAWSZE"

                                                                                                                              Dyr. Przedszkola Teresa Nowakowska

Otwarcie nowego budynku przedszkola poprzedziła uroczysta msza święta, odprawiona w kościele parafialnym N.S.P.J w Sułoszowej, której przewodniczył proboszcz parafii –  ks. Leszek Styczeń. Następnie, po zakończonej mszy świętej, wszyscy zaproszeni goście udali się na część artystyczną, przygotowaną przez przedszkolaków, już do nowego budynku Przedszkola. Po dotarciu na miejsce, Dyrektor Przedszkola, powitała wszystkich przybyłych na uroczystym otwarciu oddania 3 oddziałowego budynku Przedszkola w Sułoszowej. Wyraziła swoje zadowolenie z nowego obiektu i z tego, że mamy wreszcie WŁASNY BUDYNEK !

 Ten dzień 12.09.2010 r. zapisany będzie nie tylko w kronice Przedszkolnej, ale będzie to dzień,  który przejdzie do historii naszej Gminy, całej społeczności lokalnej, naszej wspólnej - Małej Ojczyzny.

    Obok nauczycieli, pracowników, rodziców i dzieci zasiedli zaproszeni goście, którzy  swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. Przy wejściu do budynku  każdy otrzymał znaczek „Przyjaciela Przedszkola”.
Po przemówieniu Pani Dyrektor, głos zabrał  Wójt Gminy Sułoszowa mgr inż. Stanisław Gorajczyk, który powitał zaproszonych Gości z imienia i nazwiska.

       Szanowni Państwo!
Zaszczyt to dla naszej społeczności, że świadkami tego ważnego wydarzenia, jakim jest oddanie nowego budynku przedszkola zechcieli być dostojni i zacni Goście:

Małopolski Kurator Oświaty –  wraz  Panią  wizytator Jarosławą Kraszewską.

Radni Powiatu Krakowskiego  - Panowie:  Leszek Dolny  oraz Lucjan Goraj.

Ks. kanonik, Leszek Styczeń

Skarbnik Gminy Sułoszowa - Wojciech Gęgotek  

Inspektor Nadzoru Budowy - Janusz Witos

Wykonawca - Stanisław Kozieł 

Miło nam gościć kierownika budowy – Wojciecha Wachowicza. 

 Przewodniczącego Rady Gminy Sułoszowa Pana Kazimierza Pasternaka wraz z Radnymi Gminy.

 Sołtysów Gminy,  dyrektorów  szkół, wszystkie Panie, które kiedyś pracowały w przedszkolu, a obecnie przebywają na zasłużonej emeryturze, dyr. Przedszkola w Skale - Emilia Parzelka., Dyr. Banku Spółdzielczego –Teodozja Kafel  Dyr. Ośrodka Zdrowia - Renata Gamrat, pracowników ZEAS-u,               

Serdecznie powitał mieszkańców Sułoszowej i wszystkich tych, którzy zechcieli być dzisiaj razem z nami. 
Wymienił również tych, którzy byli zaproszeni, a z różnych przyczyn nie mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość.

Pani Dyrektor przypomniała w dużym skrócie historię Naszego Przedszkola

Przedszkole w Sułoszowej powstało w listopadzie 1947r. Zabiegał o to Zarząd Koła Polskiego Czerwonego krzyża i Zarząd Gminy. Z tą inicjatywą wystąpili: Jan Dolny, Teresa Kiszka, Stanisław Karcz oraz ksiądz Gadomski. Przedszkole utworzono w baraku przeznaczonym na zlewnię mleka. Na początku uczęszczało 9 - cioro dzieci, a rok później już 30 - ścoro. Za całe umeblowanie i wyposażenie służyły 4 stoliki, półka na zabawki oraz ławka sporządzona z jednej wielkiej deski wspartej na 3 klockach. Przedszkole posiadało komplet klocków wileńskich.
    Początkowo nie wnoszono żadnych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Jednak od 1950 roku, zakłady pracy, w których pracowali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, przysyłały z funduszu socjalnego dotacje na utrzymanie budynku
Obiekt dysponował 1 kuchnią, korytarzem i szatnią. W drugiej sąsiedniej sali mieściła się „Świetlica gromadzka”.  W 1961 roku zlikwidowano świetlice, a powiększono przedszkole o drugą salę i w dwóch grupach było wówczas po 30  dzieci. Personel placówki składał się z 2 pracowników pedagogicznych i 2 fizycznych.
    W roku 1970 przedszkole przeniesiono do budynku prywatnego  Pana Krawczyka.  Były coraz leprze warunki, odbywały się uroczystości takie jak: choinka noworoczna, Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchody 1- majowe. Przedszkole czynne było od 7-16 dla matek pracujących, a od godz. 8 -15 dla dzieci rolników.  Personel składał się już z 6 osób.
    Od 1 stycznia 1976r. dzięki staraniom Dyrektorki Anieli Kania oraz Dyrektora  gminnego Bronisława Krawca  wszystkie dzieci mogły przebywać w placówce 9 godzin. Zakończył się  podział dzieci matek pracujących i niepracujących.
    W latach 81-82 ważniejsze uroczystości z udziałem rodziców nie odbyły ze względu na rygory stanu wojennego. W soboty prowadzone były dyżury przez nauczycielki.
    W 1984r. na potrzeby Przedszkola wynajęty został jeszcze jeden lokal- u Pana Domagały i do tego oddziału uczęszczały dzieci 6 –letnie. Zarysowała się wówczas nadzieja na nowy budynek dla Przedszkola. Od 1987r. przy wsparciu Komitetu Rodzicielskiego czynione były starania o przekształcenie budynku Szkoły Rolniczej na cele przedszkolne. Ostatecznie budynek ten został przekazany Szkole.
    Od września  1990r. kiedy to na stanowisko dyrektora powołano Teresę Nowakowską, w ramach oszczędności zrezygnowano z budynku u Pana Krawczyka i całe przedszkole zostało  przeniesione do budynku aptecznego. W 1993r.  wprowadzono do Przedszkola naukę języka angielskiego, która trwa po dziś dzień. W kolejnych latach czyniono usilne starania, by teren wokół nowego budynku dostosować do potrzeb najmłodszych.
      Drodzy Państwo, pragnę wspomnieć o istniejącym oddziale przedszkolnym utworzonym dla 3 - 4 latków  w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej. Powstał dzięki staraniom Władz Gminy Sułoszowa, a Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.1. Oddział ten jest perełką naszego Przedszkola. Do tego oddziału dzieci uczęszczają nieodpłatnie.
   Nadszedł wreszcie dzień na który czekaliśmy wszyscy od połowy XX wieku. Dzień 12 września 2010 r. to ważna data w życiu naszego przedszkola, ponieważ właśnie w tym dniu następuje uroczyste otwarcie nowego obiektu. Placówka jest na miarę XXI wieku. Jest i będzie wizytówką naszej Gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, sprawować należytą opieką nad ich rozwojem i z wiarą patrzeć w przyszłość.
    Szanowni Państwo, kierować taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Szczególnie teraz w dobie gwałtownych zmian jakie dokonują się w naszym kraju, mam na myśli reformę, która wyznacza szkolnictwu nowe kierunki i ważne zadania.
    Droga do oddania nowego budynku była długa, jednak dzięki staraniom Władz Gminy Sułoszowa, mamy upragnioną instytucję w Naszej Gminie. Budynków nowo powstałych jest kilka. Mam na myśli, min.:  3 sale gimnastyczne, Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum, boisko sportowe i wiele innych.
To tyle z przeszłości teraz czekają nas nowe wyzwania, starania o wszechstronny rozwój dziecka i sprawowanie należytej opieki nad powierzonymi nam dziećmi.  
      Nauczyciele: Bogusława Hałaszuk oraz Łukasz Goraj wraz z dziećmi przygotowali z tej okazji część artystyczną: wiersze i piosenki dotyczące otwarcia nowego budynku przedszkola oraz inscenizację pt. Calineczka.


                       Uroczyste przecięcie wstęgi przez dyrektora przedszkola – Teresę Nowakowską, wizytatora – Jarosławę Kraszewską,  proboszcza parafii Sułoszowa – ks. Leszka Stycznia oraz Wójta Gminy Stanisława Gorajczyka.Zaproszeni goście mieli możliwość zabrania głosu.
     Pan Leszek Dolny wręczył Pani Dyrektor oryginał Pełnomocnictwa Zarządu P.C.K. w Sułoszowej, z dnia 24 XI 1947r. który upoważniał pana Dolnego Jana wc-prezesa Koła do pertraktacji z Wojewódzkim Urzędem Likwidacyjnym w Krakowie o wydzierżawienie  baraku postawionego w Sułoszowej. 
     Na końcu głos zabrał Pan Wójt dziękując  wszystkim za wszystko.
     Dyr. Przedszkola podziękowała nauczycielom, rodzicom, Radzie Rodziców, dzieciom za przygotowanie uroczystości. Sponsorom za otrzymane datki, a także Władzom za wykonanie „Pięknego Dzieła”. Przypomniała, iż wielu tu obecnych zaproszonych gości aktywnie wspierało dążenia władz gminy do szybkiego ukończenia przedszkola. Dlatego w imieniu nauczycieli, wszystkich pracowników, dzieci i ich rodziców składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

 Na koniec dzieci wręczyły róże wszystkim zaproszonym gościom, a Panu Wójtowi kwiaty wygłaszając wierszyk:

  
Dużo na świecie, dużo jest ludzi

Wśród nich Pan Wójt co się o Nas  trudzi.

O dobry obiadek i o śniadanie

Dbał o Przedszkole i całe budowanie……

 Kolejny etap uroczystości to poświęcenie całego obiektu i krzyży w salach przez ks. Leszka Stycznia oraz zwiedzanie przedszkola. Następnie na wszystkich czekał gorący poczęstunek i kolejne atrakcje muzyczne w wykonaniu zespołu „Żaczek z Olkusza” oraz pary tanecznej
z Krakowa.

ŻYCZYMY  WSZYSTKIM  DZIECIOM 

MILE  SPĘDZONYCH  CHWIL 

W  NASZYM  PRZEDSZKLU !